BoKS | Samenvatting Directieoverleg BoKS-SSH
5723
post-template-default,single,single-post,postid-5723,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Samenvatting Directieoverleg BoKS-SSH

Samenvatting Directieoverleg BoKS-SSH

Tenminste twee keer per jaar zit BoKS samen met de directeur van de SSH, Rob Donninger. Dit gebeurt naast de maandelijkse informele overleggen die wij met de manager Strategie van de SSH hebben. Allereerst vroeg Rob aan ons hoe het met BoKS gaat en hoe wij de relatie met de SSH de afgelopen tijd ervaren hebben. We vertellen wat er de afgelopen tijd bij de vereniging heeft gespeeld en noemen dat we blij zijn over hoe de samenwerking met de SSH nu verloopt. 

Dan beginnen we aan de agenda. Allereerst bespreken we de informatievoorziening vanuit de SSH naar haar huurders. BoKS heeft signalen gekregen dat het niet altijd vlekkeloos verloopt en huurders sommige communicatie dan weer wel en dan weer niet ontvangen. Met name bij verkoop van woningen en contractopzegging is het belangrijk dat huurders de informatie hierover ontvangen. De SSH gaat kijken hoe het mogelijk is dat sommige mail wel of niet ontvangen wordt, maar geven aan dat bij dusdanige belangrijke besluiten als verkoop of contractopzegging, de SSH altijd zorgt dat ze de huurder gesproken hebben, dan wel via de mail, telefonisch of in persoon.

BoKS kaart aan dat het beheer bij Jebber niet goed verloopt; met name op het gebied van veiligheid en onderhoud. De SSH herkent de geschetste signalen en geeft aan dat Jebber in eerste instantie niet bedoeld was als beheerorganisatie, maar deze taken er gaandeweg bij heeft gekregen. Op korte termijn wordt de signalen aangepakt door weer te gaan werken met een beheerder. Uit het oogpunt van efficiency wordt bekeken om de beheertaken vanuit 1 organisatie te laten plaatsvinden. Jebber gaat zich met name richten op acquisitie en ontwikkeling. 

BoKS heeft over de adviesaanvraag contract- en inschrijfkosten geadviseerd om de contractkosten van de afgelopen vijf jaar terug te betalen. De SSH heeft aangegeven dit deel van het advies niet over te nemen en tijdens het overleg wordt opnieuw duidelijk dat zij dit niet van plan zijn te doen. BoKS denkt nog steeds dat de SSH dit wel behoort te doen en wil graag inzicht krijgen in de soorten kosten die zijn geschaard onder contractkosten. De SSH gaat een overzicht hiervan opstellen en zal deze met BoKS delen.

In het nieuwe huurreglement is een boetesysteem opgenomen voor overlast gevende huisfeesten. BoKS vindt deze boete erg hoog en de term “overlast gevend” ambigu. De SSH wil deze regel invoeren omdat zij slechte ervaringen heeft met semiprofessionele huisfeesten die overlast voor de omgeving veroorzaken. Er wordt afgesproken om de tekst aan te passen en te werken met een geleidelijke boeteschaal: de boete kan oplopen tot €2.500,-.

In de prestatieafspraken van 2020-2024 is afgesproken dat de SSH haar duurzaamheidsbeleid in 2020 zal concretiseren met tussenliggende doelstellingen en de stappen die nodig zijn om die doelen te halen. BoKS vraagt hoe de SSH hieraan invulling gaat geven. De SSH geeft aan vooral te gaan verduurzamen door middel van duurzame nieuwbouw. Op die manier wordt het totale bezit duurzamer en wordt er gewerkt aan het woningtekort. De SSH is ook in gesprek met een bedrijf om te analyseren hoe het huidige aanbod verduurzaamd kan worden. BoKS zou wel graag zien dat er op termijn ook concrete plannen gemaakt worden voor het huidige bezit. 

Tags: