BoKS | BoKS: Algemene Ledenvergadering 30-10-2019
5551
post-template-default,single,single-post,postid-5551,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

BoKS: Algemene Ledenvergadering 30-10-2019

BoKS: Algemene Ledenvergadering 30-10-2019

De ALV van 30 oktober 2019 kun je in één woord omschrijven: memorabel. Dit is van toepassing op de bestuursleden die het stokje doorgeven en degenen die het overnemen. Maar het is vooral ook van toepassing op de ongekend hoge opkomst. We hebben het niet geteld, maar het was zeker een record. Tot slot was er een SSH-manager een adviesaanvraag toelichten terwijl er normaal gesproken alleen huurders aanwezig zijn; ook uniek dus.

Bestuursupdates

Na het vaststellen van de agenda en de notulen kwamen de bestuursupdates. Hier meldde Manuel, de voorzitter en commissaris duurzaamheid, bezig te zijn geweest met het afronden en ondertekenen van stedelijke prestatieafspraken. Hij heeft namens BoKS deelgenomen aan de werkgroep Statutenwijziging, een woonbesturenavond over internationalisering georganiseerd en adviesaanvragen behandeld waaronder die over jongerencontracten. Guido heeft naast zijn taken als secretaris zich bezig gehouden met het organiseren van de ALV, contact houden met de huurders van Jebber en adviesaanvragen behandeld. Sophie heeft zich als penningmeester met de afgelopen jaarrekening en heeft daarbij met name de vrijwilligersregeling onder de loep genomen. Willemijn is commissaris belangenbehartiging. In deze rol heeft ze bezoek gehad van de visitatiecommissie die eens in de 4 jaar een woningbouwcorporatie op hun functioneren beoordelen. Zij vond de gesprekken niet goed verlopen omdat ze suggestieve vragen stelden. Het conceptverslag is inmiddels beschikbaar en zij zal controleren of de gegeven antwoorden goed zijn weergegeven in het verslag. Ook heeft ze zich hard gemaakt voor bewonersparticipatie bij het opstellen van de omgevingsvisie voor het USP waar momenteel 2585 huurders wonen. Richard is commissaris Rotterdam, daar heeft hij zich geconcentreerd op het opzetten van woonbesturen in de complexen die de SSH de laatste jaren heeft verworven. Daarnaast heeft hij zich opgezet met een goede samenwerking met SHS, de huurdersvertegenwoordiging van Stadswonen, zodat beide stichtingen elkaar kunnen versterken.

Jaarverslag en -rekening 2018

Het jaarverslag en de jaarrekening werden ingestemd na een toelichting van de controle door de kascommissie. De vrijwilligersregeling sprong hierbij het meest in het oog. Een vraag is of trainingen onder de vrijwilligersvergoeding vallen of daarbuiten vanwege het belang of het de vereniging dient. Sophie wil alle onzekerheden rondom de vrijwilligersregeling wegnemen door een fiscalist in te huren. De stemming hierover is vanwege tijdgebrek echter verdaagd naar de volgende ALV. Het vaststellen van een nieuwe kascommissie is ook verdaagd naar de volgende ALV. Tot slot is de begroting voor 2020 goedgekeurd.

Adviesaanvraag jongerencontracten

Hierna kwam het onderdeel waar de meeste bezoekers van de ALV voor waren gekomen. Het handhaven van campusclausules en invoeren van jongerencontracten door de SSH. Roeland Kreeft, manager bij de SSH kwam toelichting geven waarom zij de adviesaanvraag naar ons hebben gestuurd en wat de uitkomst hiervan was. De campusclausules die op bepaalde locaties eerder niet werden gehandhaafd vanwege de relatief korte wachttijden worden in het vervolg wel gehandhaafd. Dit om de doorstroming van huurders te bevorderen en een nieuwe generatie studenten een kans te bieden in Utrecht te wonen.

De opzet van het nieuwe beleid de SSH is in het kort als volgt: het contract, beter bekend als jongerencontract, is op nieuwe huurders van toepassing. De nieuwe huurder zal maximaal 27 jaar zijn bij het tekenen van het contract en huurt al bij de SSH. De duur van het contract zal voor maximaal 5 jaar bedragen waarna de huurder een sterkere positie op de woningmarkt heeft en doorstroomt naar een volgende woning. Bij onzelfstandige eenheden is een campuscontract van toepassing en dit blijft zo.

Dit is omdat de SSH sinds 10 jaar weer een studentenhuisvester is en ziet dat door de krapte op de woningmarkt de zelfstandige eenheden zonder campuscontract onbereikbaar zijn geworden voor studenten of recent afgestudeerden. Daarom is deze regel op nieuwe huurders van toepassing zodat de doorstroming van SSH-woningen niet stagneert en ook nieuwe generaties huurders een kamer en/of woning kan bemachtigen.

Dit is in lijn met wat BoKS heeft geadviseerd aan de SSH nadat de SSH aan ons om feedback had gevraagd op voorgenomen wijzigingen in het beleid van zelfstandige eenheden. Wij hebben deze vraag van de SSH doorgezet naar de woonbesturen en aan de hand van de reacties hebben we een definitief advies opgesteld.

Er is onrust ontstaan doordat de SSH er ook over heeft nagedacht huurcontracten eenzijdig op te zeggen om zo nog meer ruimte te maken voor een nieuwe generatie huurders. Hierover hebben we negatief geadviseerd, bestaande contracten dienen gehandhaafd te worden. Dit advies heeft de SSH overgenomen, voor huidige huurders verandert er niets wat hun contract betreft.

De huurders in de zaal waren geschrokken door het eerdere voornemen van de SSH om ze uit hun woning te zetten. Ook nu dit van de baan is hadden ze er twijfels over of dit definitief is. Ze wilden graag zwart-op-wit van de SSH dat dit nooit zal gebeuren. De SSH wilde echter geen beloftes doen omdat ze die door veranderende omstandigheden misschien niet waar konden maken. Deze dans duurde een half uur waarbij er verscheidene kritische vragen werden gesteld en de SSH haar beleid toelichtte.

De SSH stelde dat er altijd naar een passende oplossing zal worden gezocht en dat ze nooit huurders op straat zullen zetten. Ook werd medegedeeld dat wanneer de SSH dit in de toekomst overweegt ze weer de huurdersvertegenwoordiging, wij dus, om advies zullen vragen. Mocht de SSH niet meegaan in het advies dan kunnen huurders altijd een beroep doen op huurbescherming en dit aan de rechter voorleggen. Uiteindelijk werd de discussie beëindigd met het voorstel om op korte termijn een aparte bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren om alle vragen te kunnen beantwoorden. Deze is uiteindelijk op 26 november 2019 georganiseerd.

Hierna verlieten een groot deel van de individuele huurders de zaal, de woonbesturen bleven zitten en we gingen door naar het volgende agendapunt.

De bestuurswissel

Allereerst werd er decharge verleent aan de drie vertrekkende bestuursleden, Manuel Klesse, Guido de Groot en Hilco van Gelsdorp. Bij deze willen wij ze nogmaals bedanken voor hun inzet voor de vereniging.

Hierna werden de drie kandidaatbestuursleden, Daan Roovers, Jorrit van Wees en Tino van Rossum, voorgesteld en was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zij spraken uit dat ze zich in willen zetten voor de belangen van de huurders, waarbij regelmatig contact met de woonbesturen, professionele ondersteuning en de duurzaamheidsopgave tot 2050 belangrijke pijlers zijn. De kandidaten werden ingestemd, gefeliciteerd en bedankten de woonbesturen voor het zojuist gekregen vertrouwen. 

Naborrel

Na de ALV hebben we de woonbesturen nog gesproken over het reilen en zeilen op hun complexen. Hierbij hebben we benadrukt dat woonbesturen ons altijd kunnen benaderen met vragen, klachten en andere behoeftes. Nadat het universiteitsgebouw sloot hebben we als bestuur nog kort in besloten kring geklonken op de aftredende en aantredende leden.