Nieuwsbrief BoKS

 
Jaargang 17, nummer 1, januari 2020
 
   
 
 
 

Beste SSH of Jebber-huurder,

Allereerst, alle beste wensen voor het nieuwe jaar! Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar. Middels deze nieuwsbrief laten we graag zien wat de ontwikkelingen zijn binnen BoKS: de landelijke huurdersvertegenwoordiging van de SSH en Jebber.

Voor de nieuwe huurders: BoKS is het overkoepelend bestuur van alle woonbesturen van de SSH en Jebber. Wij houden ons bezig met complexoverstijgende zaken, zoals de jaarlijkse huurverhoging, prestatieafspraken of conflicten tussen woonbesturen en de SSH of Jebber. Wij representeren namens de woonbesturen van elk complex al haar huurders, en maken ons sterk voor eerlijke oplossingen bij problemen. 


Drie tot vier keer per jaar wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar alle huurders, indien je in de tussentijd niet kan wachten, like dan onze Facebookpagina of bezoek onze website: www.boksxl.nl 

Voorwoord

Beste huurders van de SSH en Jebber,

Op de ALV van oktober ben ik door de woonbesturen van BoKS benoemd tot voorzitter. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en zal me voor de komende twee jaar inzetten om de huurders van de SSH en Jebber zo goed mogelijk te vertegenwoordigen! De afgelopen maanden heeft een adviesaanvraag over de invoering van jongerencontracten in kleine zelfstandige woningen veel stof op doen waaien. Op een informatieavond heeft de SSH geprobeerd de vragen van bewoners te beantwoorden. Het bestuur vindt de voornemens van de SSH zorgwekkend en volgt het beleid nauwgezet. Verder hebben de bestuurders van BoKS zich bezig gehouden met het proces rond het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie voor het USP/de Uithof, werken aan een grondige statutenwijziging en het afronden van prestatieafspraken tussen de SSH, BoKS en de gemeentes Rotterdam en Utrecht.

Groeten,
Daan Roovers
Voorzitter BoKS
 
   
 
 
 

Updates

 
Utrecht: Omgevingsvisie USP
Op 24 september 2019 organiseerde de Gemeente Utrecht de kick-off  voor de omgevingsvisie Utrecht Science Park. In deze visie worden de plannen voor het USP vastgelegd tot 2040. Tijdens deze kick-off presenteerde de gemeente hoe ze deze omgevingsvisie wil gaan aanpakken en hoe ze bewoners, studenten en medewerkers zo goed mogelijk wil betrekken. Op 13 januari 2020 is de volgende bijeenkomst, waarop de verschillende groepen inspraak mogen geven! Voor meer informatie check de website van de omgevingsvisie.
Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2019
De ALV van 30 oktober kun je in één woord omschrijven: memorabel. Dit is van toepassing op de bestuursleden die het stokje doorgeven en degenen die het overnemen. Maar het is vooral ook van toepassing op de ongekend hoge opkomst. We hebben het niet geteld, maar het was zeker een record. Tot slot was er een SSH-manager om de adviesaanvraag rondom de jongerencontracten toe te lichten, terwijl er normaal gesproken alleen huurders aanwezig zijn; ook uniek dus. Voor een uitgebreidere samenvatting van deze ALV kunnen jullie terecht op onze website.
Rotterdam: Tekenen Individuele Prestatieafspraken
Op 11 december 2019 heeft Richard namens BoKS, samen met de SSH en gemeente Rotterdam de prestatieafspraken 2020 – 2021 voor Rotterdam ondertekend. In deze afspraken staat hoe we gaan samenwerken aan betere en aantrekkelijkere huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam. Aankomend jaar zullen we gezamenlijk zorg dragen wat betreft het naleven van deze gemaakte afspraken, om ook dit jaar weer de belangen van onze Rotterdamse huurders te vertegenwoordigen. 
Utrecht: Huisvesten bijzondere doelgroepen
Op 17 juli 2019 is het plan van aanpak voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen ondertekend door verschillende huurdersorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, cliëntorganisaties en de gemeente Utrecht. Deze bijzondere doelgroepen, zoals jongeren die net uit een zorginstelling komen, kunnen op deze manier makkelijker doorstromen als zij net uit deze instelling komen. De SSH zal 50 wooneenheden hiervoor beschikbaar stellen.

Voorafgaand aan het ondertekenen, heeft BoKS over dit onderwerp een adviesaanvraag gekregen van de SSH. Wij hebben toen, gebaseerd op de input van de woonbesturen, teruggekoppeld waar vooral in de uitvoering van dit plan op gelet moet worden. De SSH zal binnenkort beginnen met het huisvesten van bijzondere doelgroepen en BoKS zal uiteraard bij dit proces betrokken worden.
Utrecht: Podiumgesprek stadspodium wonen
Bij het podiumgesprek Wonen van StadsPodiumUtrecht (27 november 2019) ging onze voorzitter Daan samen met Vidius in gesprek met Utrechtse wethouder wonen Kees Diepeveen over het betaalbaar houden van de sociale huisvesting in de stad Utrecht. Daan sprak namens Huurders030, een samenwerkingsverband tussen BoKS en de huurdersvertegenwoordiging van Mitros en Bo-Ex (Huurdersnetwerk Mitros en STOK). Daan maakte onder andere een punt van de noodzaak van meer bindende afspraken dan die gemaakt zijn in het Stadsakkoord Wonen. Daarnaast benadrukte hij dat op gelijkwaardigheid gebaseerde inspraak van huurdersorganisaties bij dit soort onderhandelingen essentieel is, omdat dit ten goede komt aan zowel het draagvlak voor als de kwaliteit van de gemaakte afspraken.
 
 
Utrecht: Stadsakkoord Wonen
Samen met Utrechtse woningbouwcorporaties, lokale overheden, politieke partijen, investeerders, projectontwikkelaars andere huurdersvertegenwoordigers heeft BoKS op 20 september 2019 het Stadsakkoord Wonen ondertekend. In dit akkoord wordt afgesproken hoe de ondertekenaars samen willen werken om de enorme druk op de Utrechtse woningmarkt aan te pakken. Er is afgesproken om de komende jaren te blijven bouwen in hoog tempo, met daarbij in het oog dat wijken in balans moeten blijven. Dit betekent dat er wordt gestreefd naar spreiding van sociale huur over de hele stad, met als doel ongeveer 35% sociale huur in iedere wijk. Ook zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen van doorstroom, ruimte voor bewonersinitiatieven en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Lees hier het hele stuk. 
Utrecht: Tekenen Stedelijke Prestatieafspraken
Op 6 september 2019 zijn de Stedelijke Prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend door de huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Utrecht. In deze afspraken is vooral de nadruk gelegd op het betaalbaarder maken van de sociale huur, meer aandacht voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het zorgen voor meer gemengde wijken in Utrecht. Voorafgaand aan de totstandkoming van deze afspraken zijn er verschillende bijeenkomsten geweest (bijvoorbeeld in de vorm van een werkgroep) waarin alle partijen input hebben kunnen leveren op de inhoud van de stedelijke prestatieafspraken. 

Voor meer informatie over de stedelijke prestatieafspraken kunnen jullie de website van de gemeente Utrecht raadplegen.
OPROEP:
 
BoKS zoekt nieuwe woonbesturen
 
BoKS wil graag een beroep doen op de SSH huurders in panden waar op dit moment nog geen woonbestuur aanwezig is. Het is belangrijk dat de belangen van alle SSH huurders zo goed mogelijk behartigd worden. Daarom is BoKS op zoek naar enthousiaste huurders die een woonbestuur willen vormen om zich in te zetten voor complex gerelateerde zaken. Bij interesse kan BoKS jullie informatie opsturen over het proces rondom het opzetten van een woonbestuur. Voor meer informatie check ook onze website of stuur ons een mailtje naar bestuur@boksxl.nl 
Informatieavond jongerencontracten
Op 26 november 2019 organiseerde de SSH een informatiebijeenkomst voor de bewoners van eenheden waarbij de toekomstige huurders een ander contract krijgen. Ook hebben de bewoners van complexen of zelfstandige eenheden die de SSH wil ruilen en/of verkopen aan andere woningcorporaties hierover bericht gehad.

De opzet van de SSH is in het kort als volgt: het contract, beter bekend als jongerencontract, is alleen op nieuwe huurders van toepassing. De nieuwe huurder zal maximaal 27 jaar zijn bij het tekenen van het contract en huurt al bij de SSH. De duur van het contract zal voor maximaal 5 jaar zijn, waarna de huurder een sterkere positie op de woningmarkt heeft en doorstroomt naar een volgende woning. Bij onzelfstandige eenheden is een campuscontract van toepassing en dit blijft zo.

Dit is in lijn met wat BoKS heeft geadviseerd aan de SSH nadat de SSH aan ons om feedback had gevraagd op voorgenomen wijzigingen in het beleid van zelfstandige eenheden. Wij hebben deze vraag van de SSH doorgezet naar de woonbesturen en aan de hand van de reacties hebben we een definitief advies opgesteld.

Voor een uitgebreide beschrijving van de vragen en zorgen rondom deze adviesaanvraag kunnen jullie terecht op onze website. De SSH heeft op hun website ook een verslag uitgebracht. 
Dit was de eerste nieuwsbrief van dit jaar. We hopen dat jullie weer helemaal op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Vergeet in de tussentijd niet een kijkje te nemen op onze website en Facebook. De volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2020. Tot dan!

Met vriendelijke groet,
het BoKS bestuur
 
Facebook
Twitter
Website
Email
Copyright © 2019 Bewonersoverleg Koepel SSH, All rights reserved.

Voor meer informatie mail kijk op onze website www.boksxl.nl of mail naar: bestuur@boksxl.nl